Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa

Liña de avais do ICO para empresas e autónomos, para paliar os efectos económicos do COVID-19.

28/03/2020

O Consello de Ministros, na súa reunión do día 24 de marzo de 2020, adoptou un Acordo polo que se aproban as características do primeiro tramo da liña de avais do ICO para empresas e autónomos, para paliar os efectos económicos do COVID-19.

A Liña, que é retroactiva para operacións concedidas desde o 18 de marzo, permite afrontar financiamento para pago de salarios, facturas, circulante ou outras necesidades de liquidez, incluíndo vencementos de obrigacións financeiras ou tributarias

Importe total do primeiro tramo da liña de avais.

Ata 20.000 millóns de euros, achegados polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.

Importes por subtramos da liña de avais.

Créanse dous subtramos, cos seguintes importes e categorías:

  • Ata 10.000 millóns de euros para renovacións e novos préstamos concedidos a autónomos e pemes.
  • Ata 10.000 millóns de euros para renovacións e novos préstamos concedidos a empresas que non reúnan a condición de peme.

Características dos préstamos elexibles.

Préstamos e outras operacións outorgados a empresas e autónomos que teñan domicilio social en España e víronse afectados polos efectos económicos do COVID-19, sempre que:

  • Os préstamos e operacións fosen formalizados ou renovados con posterioridade ao 17 de marzo de 2020.
  • Os acreditados non figuren en situación de morosidade na consulta aos ficheiros da Central de Información de Riscos do Banco de España ( CIRBE) ao 31 de decembro de 2019.
  • Os acreditados non estean suxeitos a un procedemento concursal a data do 17 de marzo de 2020, ben por presentar solicitude de declaración de concurso, ou por darse as circunstancias a que se refire o artigo 2.4 da Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal, para que o concurso sexa solicitado polos seus acredores.

Importe máximo do préstamo por cliente.

  • En réxime de mínimis, ata un máximo de 1,5 millóns de euros nunha ou varias operacións de préstamo a autónomos e empresas.
  • Para préstamos por encima de 1,5 millóns de euros, ata o máximo establecido no Marco Temporal de Axudas de Estado da Comisión Europea tanto para autónomos e empresas que reúnan a condición de peme como para empresas que non reúnan a condición de peme.

Análise do perfil de riscos e condicións de elexibilidade da operación.

  • Avalaranse as operacións de ata 50 millóns de euros que fosen aprobadas pola entidade conforme ás súas políticas de riscos, sen prexuízo de comprobacións posteriores sobre as súas condicións de elexibilidade.
  • Avalaranse as operacións por encima de 50 millóns de euros unha vez que ICO analizase o cumprimento das condicións de elexibilidade de maneira complementaria á análise da entidade financeira.

Remuneración do aval.

O custo do aval, de entre 20 e 120 puntos básicos, será asumido polas entidades financeiras.

Prazo de solicitude dos avais.

Os avais poderán solicitarse ata o 30 de setembro de 2020. Para iso, deberán dirixirse ás entidades financeiras coas que o ICO subscribise os correspondentes acordos de colaboración.

O prazo poderá ampliarse, sempre en liña coa normativa de Axudas de Estado da UE, por Acordo de Consello de Ministros.

Prazo de vencemento máximo do aval.

O prazo do aval emitido coincidirá co prazo da operación ata un máximo de 5 anos.

As entidades financeiras comprométense a manter os custos dos novos préstamos e das renovacións que se beneficien destes avais en liña cos custos aplicados antes do inicio da crise do COVID19. Así mesmo, non poderán condicionar a aprobación dos préstamos á contratación por parte do cliente de ningún outro servizo ou produto.

Tamén asumen o compromiso de manter, polo menos ata o 30 de setembro de 2020, os límites das liñas de circulante concedidas a todos os clientes e, en particular, a aqueles clientes cuxos préstamos resulten avalados.

Solicitude:

Dirixirse ás entidades financeiras coas que o ICO subscribise os correspondentes acordos de colaboración.


Prazo:

Os avais poderán solicitarse ata o 30 de setembro de 2020. 

O prazo poderá ampliarse, sempre en liña coa normativa de Axudas de Estado da UE, por Acordo de Consello de Ministros.


Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa