SECRETARIA XERAL DE INDUSTRIA E DA PEQUENA E MEDIANA EMPRESA

Aprazamento extraordinario de reembolsos en préstamos concedidos pola Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa

28/03/2020

Permítese que as empresas beneficiarias instrumentos de apoio financeiro a proxectos industriais poidan aprazar o seu reembolso.

Os beneficiarios de concesións dos instrumentos de apoio financeiro a proxectos industriais poderán solicitar o aprazamento do pago de principal e/ou intereses da anualidade en curso, sempre que o seu prazo de vencemento sexa inferior a 6 meses a contar desde a entrada en vigor deste real decreto-lei, cando a crise sanitaria provocada polo COVID-19 orixinase en devanditos beneficiarios períodos de inactividade, redución no volume das vendas ou interrupcións na subministración na cadea de valor que lles dificulte ou impida atender ao pago da mesma.

Esta solicitude conlevará, en caso de estimarse, a correspondente readaptación do calendario de reembolsos. Dita solicitude, deberá efectuarse sempre antes de que finalice o prazo de pago en período voluntario e deberá ser estimada de forma expresa polo órgano que ditou a resolución de concesión.

Prazo:

A solicitude deberá efectuarse sempre antes de que finalice o prazo de pago en período voluntario.


Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
SECRETARIA XERAL DE INDUSTRIA E DA PEQUENA E MEDIANA EMPRESA