GOBERNO DE ESPAÑA

Real Decreto-lei 18/2020 de medidas sociais en defensa do emprego.

13/05/2020

Procede seguir aplicando as medidas de suspensión e redución de xornada naquelas empresas que, por efecto das restricións ou «perdas de actividade» derivadas e incluídas no artigo 22.1 do Real Decreto-ley 8/2020, e que aínda persisten, sigan imposibilitadas para recuperar a súa actividade.

Artigo 1. Especialidades aplicables aos expedientes de regulación temporal de emprego baseados nas causas recollidas no artigo 22 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 durante o  desconfinamento.


1. A partir da entrada en vigor deste real decreto-lei, continuarán en situación de forza maior total derivada do  COVID-19, aquelas empresas e entidades que contasen cun expediente de regulación temporal de emprego baseado no artigo 22 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, e estivesen afectadas polas causas referidas no devandito precepto que impidan o reinicio da súa actividade, mentres duren as mesmas e en ningún caso máis aló do 30 de xuño de 2020.  

2. Atoparanse en situación de forza maior parcial derivada do  COVID-19, aquelas empresas e entidades que conten cun expediente de regulación temporal de emprego autorizado en base ao artigo 22 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, desde o momento no que as causas reflectidas no devandito precepto permitan a recuperación parcial da súa actividade, ata o 30 de xuño de 2020. Estas empresas e entidades deberán proceder a reincorporar ás persoas traballadoras afectadas por medidas de regulación temporal de emprego, na medida necesaria para o desenvolvemento da súa actividade, primando os axustes en termos de redución de xornada.  

3. As empresas e entidades ás que se refire este artigo deberán comunicar á autoridade laboral a renuncia total, no seu caso, ao expediente de regulación temporal de emprego autorizado, no prazo de 15 días desde a data de efectos daquela.  

Sen prexuízo do anterior, a renuncia por parte destas empresas e entidades aos expedientes de regulación temporal de emprego ou, no seu caso, a suspensión ou regularización do pago das prestacións que deriven da súa modificación, efectuarase previa comunicación destas ao Servizo Público de Emprego Estatal das variacións nos datos contidos na solicitude colectiva inicial de acceso á protección por desemprego.  

En todo caso, estas empresas e entidades deberán comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal aquelas variacións que se refiran á finalización da aplicación da medida respecto a a totalidade ou a unha parte das persoas afectadas, ben no número destas ou ben na porcentaxe de actividade parcial da súa xornada individual, cando a flexibilización das medidas de restrición que afectan á actividade da empresa permita a reincorporación ao traballo efectivo daquelas.

Artigo 2. Procedementos de suspensión e redución de xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción comunicados a partir do desconfinamento.

1. Aos procedementos de regulación temporal de emprego baseados en causas económicas, técnicas, organizativas e de produción iniciados tras a entrada en vigor do presente real decreto-lei e ata o 30 de xuño de 2020, resultaralles de aplicación o artigo 23 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, coas especialidades recollidas neste precepto.  

2. A tramitación destes expedientes poderá iniciarse mentres estea vixente un expediente de regulación temporal de emprego dos referidos no artigo 1.  

3. Cando o expediente de regulación temporal de emprego por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción iníciese tras a finalización dun expediente temporal de regulación de emprego baseado na causa prevista no artigo 22 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, a data de efectos daquel se retrotraerá á data de finalización deste.  

4. Os expedientes de regulación temporal de emprego vixentes á data de entrada en vigor do presente real decreto-lei seguirán sendo aplicables nos termos previstos na comunicación final da empresa e ata o termo referido na mesma.      

Artigo 3. Medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego.

1. As medidas de protección por desemprego previstas nos apartados 1 ao 5 do artigo 25 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, resultarán aplicables ata o 30 de xuño de 2020.

2. As medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego reguladas no artigo 25.6 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, resultarán aplicables ata o 31 de decembro de 2020.

Artigo 4. Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas ás medidas reguladas no artigo 1.


1. A Tesourería Xeral da Seguridade Social exonerará, respecto ás cotizacións devindicadas nos meses de maio e xuño de 2020, ás empresas e entidades ás que se refire o apartado 1 do artigo 1 do abono da achega empresarial prevista no artigo 273.2 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, así como do relativo ás cotas por conceptos de recadación conxunta, sempre que, ao 29 de febreiro de 2020, tivesen menos de cincuenta traballadores, ou asimilados aos mesmos, en situación de alta na Seguridade Social. Se as citadas empresas e entidades tivesen cincuenta traballadores, ou asimilados aos mesmos, ou máis, en situación de alta na Seguridade Social, a exoneración da obrigación de cotizar alcanzará ao 75 % da achega empresarial.  

2. As empresas e entidades ás que se refire o apartado 2 do artigo 1 quedarán exoneradas do abono da achega empresarial á cotización á Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta, nas porcentaxes e condicións que se indican a continuación:  

a) Respecto das persoas traballadoras que reinicien a súa actividade a partir da data de efectos da renuncia e dos períodos e porcentaxes de xornada traballados desde ese reinicio, a exención alcanzará o 85 % da achega empresarial devindicada en maio de 2020 e o 70 % da achega empresarial devindicada en xuño de 2020, cando a empresa tivese menos de cincuenta traballadores ou asimilados aos mesmos en situación de alta na Seguridade Social ao 29 de febreiro de 2020. Se nesa data a empresa tivese cincuenta ou máis traballadores ou asimilados aos mesmos en situación de alta, a exención alcanzará o 60 % da achega empresarial devindicada en maio de 2020 e o 45 % da achega empresarial devindicada en xuño de 2020.  

b) Respecto das persoas traballadoras destas empresas que continúen coas súas actividades suspendidas a partir da data de efectos da renuncia e dos períodos e porcentaxes de xornada afectados pola suspensión, a exención alcanzará o 60 % da achega empresarial devindicada en maio de 2020 e o 45 % da achega empresarial devindicada en xuño de 2020, cando a empresa tivese menos de cincuenta traballadores ou asimilados aos mesmos en situación de alta na Seguridade Social ao 29 de febreiro de 2020. Se nesa data a empresa tivese cincuenta ou máis traballadores, ou asimilados aos mesmos, en situación de alta, a exención alcanzará o 45 % da achega empresarial devindicada en maio de 2020 e o 30 % da achega empresarial devindicada en xuño de 2020. Neste caso, a exoneración aplicarase ao abono da achega empresarial prevista no artigo 273.2 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, así como do relativo ás cotas por conceptos de recadación conxunta.  

3. As exencións na cotización aplicaranse pola Tesourería Xeral da Seguridade Social a instancia da empresa, previa comunicación sobre a situación de forza maior total ou parcial, así como da identificación das persoas traballadoras afectadas e período da suspensión ou redución de xornada.

Para que a exoneración resulte de aplicación esta comunicación realizarase, por cada código de conta de cotización, mediante unha declaración responsable que deberá presentarse, antes de que se solicite o cálculo da liquidación de cotas correspondente, a través do Sistema de remisión electrónica de datos no ámbito da Seguridade Social (Sistema RED), regulado na Orde ESS/484/2013, do 26 de marzo.  

4. A efectos do control destas exoneracións de cotas, será suficiente a verificación de que o Servizo Público de Emprego Estatal proceda ao recoñecemento da correspondente prestación por desemprego polo período de que se trate.  

A Tesourería Xeral da Seguridade Social poderá establecer os sistemas de comunicación necesarios co Servizo Público de Emprego Estatal para o contraste coas súas bases de datos do contido das declaracións responsables e dos períodos de goce das prestacións por desemprego.  

5. As exencións na cotización a que se refire este artigo non terán efectos para as persoas traballadoras, manténdose a consideración do período en que se apliquen como efectivamente cotizado para todos os efectos, sen que resulte de aplicación o establecido no artigo 20 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.  

6. As exoneracións reguladas neste artigo serán a cargo dos orzamentos da Seguridade Social no caso da achega empresarial por continxencias comúns, das mutuas colaboradoras no caso da achega empresarial por continxencias profesionais, do Servizo Público de Emprego Estatal no caso da achega empresarial para desemprego e por formación profesionais e do Fondo de Garantía Salarial no caso das achegas que financian as súas prestacións.


Artigo 5. Límites relacionados con repartición de dividendos e transparencia fiscal.

1. As empresas e entidades que teñan o seu domicilio fiscal en países ou territorios cualificados como paraísos fiscais conforme á normativa vixente non poderán acollerse aos expedientes de regulación temporal de emprego regulados no artigo 1 deste real decreto-lei.

2. As sociedades mercantís ou outras persoas xurídicas que se acollan aos expedientes de regulación temporal de emprego regulados no artigo 1 deste real decreto-lei e que utilicen os recursos públicos destinados aos mesmos non poderán proceder á repartición de dividendos correspondentes ao exercicio fiscal en que se apliquen estes expedientes de regulación temporal de emprego, agás se abonan previamente o importe correspondente á exoneración aplicada ás cotas da seguridade social.

Non se terá en conta o exercicio no que a sociedade non distribúa dividendos en aplicación do establecido no parágrafo anterior, para os efectos do exercicio do dereito de separación dos socios previsto no apartado 1 do artigo 348 bis do texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo. Esta limitación para repartir dividendos non será de aplicación para aquelas entidades que, a data do 29 de febreiro de 2020, tivesen menos de cincuenta persoas traballadoras, ou asimiladas ás mesmas, en situación de alta na Seguridade Social.   

Disposición adicional primeira. Extensión dos expedientes de regulación temporal de emprego baseados na causa prevista no artigo 22 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, e das medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego e de cotización.

1. Mediante acordo de Consello de Ministros poderase establecer unha prórroga dos expedientes de regulación de emprego aos que se refire o artigo 1, en atención ás restricións da actividade vinculadas a razóns sanitarias que subsistan chegado o 30 de xuño de 2020.

2. Este acordo poderá, á súa vez, prorrogar as exencións reguladas no artigo 4, ou estendelas aos expedientes de regulación temporal de emprego baseados en causas obxectivas, así como prorrogar as medidas de protección por desemprego previstas no artigo 25.1 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, polo período de tempo e porcentaxes que nel determínense.

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
GOBERNO DE ESPAÑA