GOBERNO DE ESPAÑA

Real Decreto-lei 19/2020 de medidas complementarias

27/05/2020

Extracto de disposicións adoptadas no Real Decreto-lei 19/2020 con incidencia empresarial.

Artigo 3. Fraccionamento e aprazamento de débedas nos servizos de comunicacións electrónicas.

Os operadores de comunicacións electrónicas deberán conceder aos seus abonados, previa solicitude destes, un fraccionamento e, en consecuencia, aprazamento da débeda correspondente ás facturas presentadas á cobranza desde a data de entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e as súas prórrogas, e, en todo caso, ata o 30 de xuño de 2020, ambos inclusive.

Artigo 12. Presentación da declaración do Imposto sobre Sociedades para os contribuíntes que se axusten para a formulación e aprobación das contas anuais do exercicio ao disposto nos artigos 40 e 41 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

1. Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades cuxo prazo para a formulación e aprobación das contas anuais do exercicio axústese ao disposto nos artigos 40 e 41 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, presentarán a declaración do Imposto para o período impositivo correspondente ao devandito exercicio no prazo previsto no apartado 1 do artigo 124 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

Se á finalización deste último prazo, as contas anuais non fosen aprobadas polo órgano correspondente, a declaración realizarase coas contas anuais dispoñibles.  

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
GOBERNO DE ESPAÑA