GOBERNO DE ESPAÑA

Real Decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial.

29/06/2020

A situación de emerxencia sanitaria causada polo COVID-19 está a producir aínda efectos para as empresas e o emprego, que esixen manter as medidas extraordinarias previstas na Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, e na Real Decreto-lei 18/2020, do 12 de maio, de medidas sociais en defensa do emprego, en tanto as causas referidas nas devanditas disposicións impiden a recuperación íntegra da actividade das mesmas, e as medidas excepcionais vinculadas ás mesmas en materia de protección por desemprego e cotizacións á Seguridade Social.

Os textos que figuran a continuación son resumos non vinculantes da normativa publicada. Para aplicalos, debe consultarse a normativa completa, enlazada na esquerda da pantalla.

Artigo 1. Expedientes de regulación temporal de emprego baseados nas causas recollidas no artigo 22 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. 

A partir da entrada en vigor do presente real decreto-lei, unicamente resultarán aplicables os expedientes de regulación temporal de emprego baseados no artigo 22 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, que fosen solicitados antes da entrada en vigor de leste e, como máximo, ata o 30 de setembro de 2020.

As empresas e entidades afectadas por estes expedientes deberán reincorporar ás persoas traballadoras afectadas por medidas de regulación temporal de emprego, na medida necesaria para o desenvolvemento da súa actividade, primando os axustes en termos de redución de xornada.

Artigo 2. Procedementos de suspensión e redución de xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción.

Aos procedementos de regulación temporal de emprego baseados en causas económicas, técnicas, organizativas e de produción derivadas do COVID-19 iniciados tras a entrada en vigor do presente real decreto-lei e ata o 30 de setembro de 2020, resultaralles de aplicación o artigo 23 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, coas especialidades recollidas neste precepto.

A tramitación destes expedientes poderá iniciarse mentres estea vixente un expediente de regulación temporal de emprego dos referidos no artigo 1.

Artigo 3. Medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego.

As medidas de protección por desemprego previstas nos apartados 1 ao 5 do artigo 25 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, resultarán aplicables ata o 30 de setembro de 2020 ás persoas afectadas polos expedientes de regulación temporal de emprego regulados nos artigos 22 e 23 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, e aos referidos no apartado 2 da disposición adicional primeira da presente norma.

As medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego reguladas no artigo 25.6 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, resultarán aplicables ata o 31 de decembro de 2020.

Artigo 4. Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas aos expedientes de regulación temporal de emprego baseados nas causas recollidas nos artigos 22 e 23 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo.

As empresas e entidades que contasen con expedientes de regulación de emprego aos que se refire o artigo 1 deste real decreto-lei quedarán exoneradas do abono da achega empresarial á cotización á Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta, nas porcentaxes e condicións que se indican no artigo.

Artigo 5. Límites relacionados con repartición de dividendos e transparencia fiscal.

As empresas e entidades que teñan o seu domicilio fiscal en países ou territorios cualificados como paraísos fiscais conforme á normativa vixente non poderán acollerse aos expedientes de regulación temporal de emprego regulados nos artigos 1 e 2 do presente real decreto-lei.

As sociedades mercantís ou outras persoas xurídicas que se acollan aos expedientes de regulación temporal de emprego regulados nos artigos 1 e 2 do presente real decreto-lei e que utilicen os recursos públicos destinados aos mesmos non poderán proceder á repartición de dividendos correspondentes ao exercicio fiscal en que se apliquen estes expedientes de regulación temporal de emprego, agás se abonan previamente o importe correspondente á exoneración aplicada ás cotas da seguridade social e renunciaron a ela.

Artigo 6. Salvagarda do emprego.

O compromiso de mantemento do emprego regulado na disposición adicional sexta da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, estenderase, nos termos previstos na mesma, ás empresas e entidades que apliquen un expediente de regulación temporal de emprego baseado na causa do artigo 23 da devandita norma e benefíciense das medidas extraordinarias no ámbito laboral previstas no artigo 4 do presente real decreto-lei.

Para as empresas que se beneficien por primeira vez das medidas extraordinarias previstas en materia de cotizacións a partir da entrada en vigor do presente real decreto-lei, o prazo de 6 meses do compromiso ao que se refire este precepto empezará a computarse desde a entrada en vigor do presente real decreto-lei.

Artigo 7. Prórroga dos artigos 2 e 5 da Real Decreto-lei 9/2020, do 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19.

Os artigos 2 e 5 da Real Decreto-lei 9/2020, do 27 de marzo, permanecerán vixentes ata o 30 de setembro de 2020.

Artigo 8. Exención na cotización a favor dos traballadores autónomos que percibisen a prestación extraordinaria de cesamento de durante o estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

A partir do 1 de xullo de 2020, o traballador autónomo incluído no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar que estivese de alta nestes Réximes e viñese percibindo o 30 de xuño a prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 17 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, terán dereito a unha exención das súas cotizacións á Seguridade Social e formación profesional coas contías reflectidas no artigo.

Artigo 9. Prestación de cesamento de actividade e traballo por conta propia.

Os traballadores autónomos que viñesen percibindo ata o 30 de xuño a prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 17 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, poderán solicitar a prestación por cesamento de actividade prevista no artigo 327 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, sempre que concorran os requisitos establecidos nos apartados a), b), d) e e) do artigo 330.1 da norma.

Adicionalmente, o acceso a esta prestación esixirá acreditar unha redución na facturación durante o terceiro trimestre do ano 2020 de polo menos o 75 por cento en relación co mesmo período do ano 2019, así como non obter durante o terceiro trimestre de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75 euros.

Artigo 10. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores de tempada.

Para os efectos deste precepto considéranse traballadores de tempada aqueles traballadores autónomos cuxo único traballo ao longo dos últimos dous anos desenvolveuse no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar durante os meses de marzo a outubro e permanecesen en alta nos citados réximes como traballadores autónomos durante polo menos cinco meses ao ano durante ese período.

Para estes efectos considerarase que o traballador desenvolveu o seu único traballo durante os meses de marzo a outubro sempre que o alta como traballador por conta allea non supere os de 120 días ao longo dos anos 2018 e 2019.

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
GOBERNO DE ESPAÑA