GOBERNO DE ESPAÑA

Real Decreto-lei 25/2020 de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego

06/07/2020

Tras a finalización do estado de alarma e as consecuentes restricións á actividade e a mobilidade, púxose en marcha unha segunda fase de medidas económicas e sociais para impulsar a reactivación. Unha vez protexida a resistencia da economía durante a fase de hibernación, é esencial adaptar e complementar os distintos instrumentos co fin de consolidar o logrado en termos de protección do tecido produtivo e o emprego, orientando o apoio público cara ao reforzo da solvencia empresarial e o impulso do investimento necesario para a reconstrución da economía. Hai que evitar que os problemas de liquidez provocados polo confinamento transfórmense en problemas de solvencia.

Os textos que figuran a continuación son resumos non vinculantes da normativa publicada. Para aplicalos, debe consultarse a normativa completa, enlazada na esquerda da pantalla.

Artigo 1. Aprobación dunha Liña para a cobertura por conta do Estado do financiamento outorgado por entidades financeiras supervisadas a empresas e autónomos coa finalidade principal de financiar investimentos.

Co fin de fomentar a recuperación económica do país, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital outorgará avais ao financiamento concedido por entidades financeiras supervisadas a empresas e autónomos para atender, principalmente, as súas necesidades financeiras derivadas da realización de novos investimentos.

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital poderá conceder avais por un importe máximo de 40.000 millóns de euros, ata o 31 de decembro de 2020. As condicións aplicables e requisitos a cumprir, incluíndo o prazo máximo para a solicitude do aval estableceranse por Acordo de Consello de Ministros, sen que se requira desenvolvemento normativo posterior para a súa aplicación.

Artigo 2. Creación dun Fondo de apoio á solvencia de empresas estratéxicas.

De conformidade co previsto no artigo 137 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, créase o Fondo de apoio á solvencia de empresas estratéxicas, fondo carente de personalidade xurídica» (en diante o «Fondo»), adscrito á Administración Xeral do Estado, a través do Ministerio de Facenda. Créase o Consello Xestor do Fondo de apoio á solvencia de empresas estratéxicas, cuxa composición e funcionamento determinarase mediante o Acordo de Consello de Ministros ao que se refire o apartado 15. O Fondo será xestionado, a través da Sociedade Estatal de Participacións Industriais ( SEPI), polo Consello Xestor, órgano colexiado interministerial adscrito ao Ministerio de Facenda a través da Subsecretaría de Facenda.

O Fondo ten por obxecto achegar apoio público temporal para reforzar a solvencia empresarial, en particular mediante a concesión de préstamos participativos, débeda subordinada, subscrición de accións ou outros instrumentos de capital, a empresas non financeiras, que atravesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia da pandemia do COVID-19 e que sexan consideradas estratéxicas para o tecido produtivo nacional ou rexional, entre outros motivos, polo seu sensible impacto social e económico, a súa relevancia para a seguridade, a saúde das persoas, as infraestruturas, as comunicacións ou a súa contribución ao bo funcionamento dos mercados. As operacións con cargo ao Fondo levarán a cabo previa solicitude por parte da empresa interesada.

Bonificación do pago de aranceis notariais e do Rexistro da Propiedade.

Os dereitos arancelarios notariais e rexistrais derivados da formalización e inscrición da novación do préstamo hipotecario que inclúa a moratoria sinalada no artigo 3 serán satisfeitos en todo caso polo acredor e bonificaranse nun 50 por cento nos termos descritos na disposición adicional segunda.

Medidas de apoio á prolongación do período de actividade dos traballadores con contratos fixos descontinuos nos sectores de turismo e comercio e hostalería vinculados á actividade turística.

As empresas, excluídas as pertencentes ao sector público, dedicadas a actividades encadradas nos sectores do turismo, así como os do comercio e hostalería, sempre que se atopen vinculadas ao devandito sector do turismo, que xeren actividade produtiva nos meses de xullo, agosto, setembro e outubro de 2020, e que inicien ou manteñan en alta durante os devanditos meses a ocupación dos traballadores con contratos de carácter fixos descontinuo, poderán aplicar unha bonificación nos devanditos meses do 50 por cento das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como polos conceptos de recadación conxunta de Desemprego, FOGASA e Formación Profesional dos devanditos traballadores.

Explotación de resultados en proxectos relacionados coa emerxencia sanitaria COVID-19 que obtivesen financiamento público.

Cando o resultado dun proxecto que obtivese financiamento público con cargo aos orzamentos das Administracións Públicas españolas ou dos seus organismos ou entidades de dereito público sexa un medicamento ou un produto sanitario, ou produtos intermedios para a súa ulterior transformación industrial en medicamentos ou produtos sanitarios, ou os equipamentos, modelos, prototipos, sistemas ou enxeñerías de proceso necesarios para o seu desenvolvemento, que responda a necesidades derivadas da emerxencia sanitaria ocasionada polo coronavirus SARS- CoViD-2 e existan dificultades na escalada e produción dos mesmos, que poidan desembocar en situacións de escaseza de existencias para satisfacer a demanda interna será necesario concluír mecanismos de colaboración público-privada con obxecto de superar estes obstáculos, de acordo coas regras definidas na disposición adicional quinta.

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
GOBERNO DE ESPAÑA