GOBERNO DE ESPAÑA

Moratoria hipotecaria para o sector turístico

06/07/2020

O Goberno presentou un Plan de Impulso para o Sector Turístico, dotado con 4.262 millóns de euros que, entre outras medidas, prevé a adopción con carácter urxente dunha medida para protexer aos debedores hipotecarios cuxo inmoble se atope afecto a algunha das seguintes actividades turísticas: hoteis e aloxamentos turísticos similares, aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estancia, así como axencias de viaxe.

Os textos que figuran a continuación son resumos non vinculantes da normativa publicada. Para aplicalos, debe consultarse a normativa completa, enlazada na esquerda da pantalla.

Artigo 3. Moratoria de préstamos hipotecarios outorgados para o financiamento de inmobles afectos a unha actividade turística.

Os traballadores autónomos e as persoas xurídicas con domicilio social en España terán dereito á moratoria sobre o pago do principal dos préstamos con garantía hipotecaria sobre un inmoble que cumpra os requisitos recolleitos no artigo 4.

Artigo 4. Ámbito obxectivo de aplicación da moratoria.

As medidas previstas neste capítulo aplicaranse aos contratos de préstamo suxeitos a lei española que conten con garantía hipotecaria constituída sobre un inmoble que se atope afecto ao desenvolvemento dunha actividade do sector turístico exercida en territorio nacional das sinaladas na Disposición Adicional terceira deste real decreto-lei, sempre que devanditos contratos estivesen subscritos con anterioridade á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Artigo 5. Solicitude da moratoria.

Os debedores hipotecarios aos que se refire o artigo 3 poderán solicitar ao acredor un período de moratoria de ata doce meses no pago do principal da débeda hipotecaria.

A solicitude poderá presentarse desde a entrada en vigor deste real decreto-lei ata o final do prazo fixado no punto 10 das Directrices da Autoridade Bancaria Europea sobre as moratorias lexislativas e non lexislativas dos reembolsos de préstamos aplicadas á luz da crise do COVID-19 (EBA/ GL/2020/02) ou ata as ampliacións do devandito prazo que, no seu caso, puidesen establecerse.

Artigo 6. Concesión e efectos da moratoria.

Unha vez que o debedor hipotecario dea cumprimento ao previsto no artigo 5, o acredor procederá á aplicación da moratoria, formalizando a novación de conformidade coas regras xerais. Iso con todo, a inscrición da ampliación do prazo inicial terá plenos efectos, no seu caso, fronte aos acredores intermedios rexistrados aínda que non conte co consentimento destes. Os efectos da moratoria estenderanse aos avalistas, sen necesidade de que a consintan ou poidan opoñerse a ela, manténdose inalterada a súa posición xurídica. 

A moratoria será de aplicación ás cotas vencidas e impagadas desde o 1 de xaneiro de 2020 e conlevará a suspensión dos pagos do principal do préstamo durante o prazo solicitado polo debedor, permanecendo inalterado o resto do contido do contrato, podendo optar o prestatario por que o importe do aprazado abónese mediante as distintas alternativas previstas no artigo 6.

Bonificación do pago de aranceis notariais e do Rexistro da Propiedade.

Os dereitos arancelarios notariais e rexistrais derivados da formalización e inscrición da novación do préstamo hipotecario que inclúa a moratoria sinalada no artigo 3 serán satisfeitos en todo caso polo acredor e bonificaranse nun 50 por cento nos termos descritos na disposición adicional segunda.

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
GOBERNO DE ESPAÑA