GOBERNO DE ESPAÑA

Sistema extraordinario de financiamento de proxectos para a transformación dixital e innovación do sector turístico

06/07/2020

Como parte do mencionado Plan de Impulso do sector turístico, a Secretaría de Estado de Turismo vai poñer en marcha de maneira excepcional en 2020 unha liña de préstamos de 216 millóns de euros para cubrir, as necesidades de investimento en materia de transformación dixital de empresas turísticas e traballadores autónomos afectados pola crise do COVID-19 con tipo de interese bonificado e amplos prazos de carencia que financien proxectos que promovan a transformación dixital e a investigación, desenvolvemento e innovación do sector turístico. Estas medidas deben acometerse sen demora para evitar a destrución do emprego e perda da competitividade da industria turística española que conduza a unha situación de desvantaxe nos mercados europeos e internacionais.

Os textos que figuran a continuación son resumos non vinculantes da normativa publicada. Para aplicalos, debe consultarse a normativa completa, enlazada na esquerda da pantalla.

Artigo 11. Liña extraordinaria de financiamento

A presente liña extraordinaria de financiamento será de aplicación aos proxectos ou actuacións que se efectúen en calquera parte do territorio nacional. Este sistema extraordinario só será de aplicación para as axudas que se concedan en 2020. O préstamo cubrirá as necesidades de investimento en materia de transformación dixital e innovación das empresas turísticas afectadas pola crise do COVID-19, que se acreditará de acordo co que se prevexa na convocatoria.

Artigo 12. Beneficiarios.   Poderán acollerse ao financiamento establecido nestas bases os traballadores autónomos e as sociedades con personalidade xurídica propia, legalmente constituídas en España, e debidamente rexistradas no rexistro correspondente que non formen parte do sector público, segundo defínese no artigo 3 n) a Lei 9/2017, do 8 de novembro de Contratos do Sector Público, afectados por prexuízos económicos xurdidos a raíz do brote de COVID-19, e que desenvolvan unha actividade do sector turístico, entendéndose como tal as actividades encadradas na Sección I-Divisións 55 e 56, Sección N- Subdivisión 7711 e División 79, e Sección R-División 93 da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, do 13 de abril.   Entenderase que o solicitante desenvolve unha actividade turística se esta estivo, polo menos, desde o 1 de xaneiro de 2019 encadrada nalgunha das actividades consideradas no apartado anterior, aínda que sexa nunha diferente daquela para a que solicita financiamento.   Os solicitantes dos préstamos deberán acreditar, no momento de presentación da súa solicitude, un nivel de fondos propios equivalente ao 33 % do total patrimonio neto e pasivo. 

Artigo 16. Tramitación, réxime de concesión e características de financiamento.

O réxime de concesión será o de concorrencia competitiva, conforme ao artigo 22.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

A convocatoria realizarase por orde da persoa titular do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Corresponderá á Secretaria de Estado de Turismo, cando sexa necesario, no seu caso, ditar as resolucións para a aplicación, tramitación e resolución dos procedementos de convocatoria e concesión, así como o pago dos préstamos e a realización de modificacións e tramitación do reintegro.

Artigo 17. Prazo de realización das actuacións.   Serán financiables os investimentos e gastos realizados desde o 1 de febreiro de 2020 e ata o 31 de decembro de 2020.   No caso de proxectos iniciados antes do 1 de febreiro de 2020, considerásesé só as actuacións necesarias realizadas desde esa data para acelerar ou ampliar o alcance o proxecto, nese caso, a solicitude de financiamento deberá limitarse aos custos adicionais relacionados cos esforzos de aceleración ou a ampliación do alcance do mesmo.

Artigo 20. Réxime de financiamento.

O financiamento outorgado conforme ao presente real decreto-lei concederase sempre en forma de préstamo reembolsable, coas características definidas no artigo 20.

Artigo 21. Réxime de garantías.

Esixirase antes da resolución de concesión do préstamo, a presentación de resgardo de constitución de garantía #ante a Caixa Xeral de Depósitos baixo a modalidade de «Avais prestados por entidades de crédito ou sociedades de garantía recíproca», conforme á normativa da citada Caixa (Real Decreto 161/1997, do 7 de febreiro polo que se aproba o Regulamento da Caixa Xeral de Depósitos e a Orde pola que se desenvolve, do Ministerio de Economía e Facenda, do 7 de xaneiro de 2000, modificada pola Orde ECO/2120/2002, do 2 de agosto) e cos requisitos establecidos para a mesma.

O importe total da garantía para constituír será do 20 % do préstamo concedido.

Prazo:

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes y comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».


Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
GOBERNO DE ESPAÑA