AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021

12/08/2020

O obxecto de estas bases e apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos

Poderán acceder á condición de beneficiarios das presentes subvencións:

a) As entidades locais de Galicia e entidades dela dependentes.

b) As entidades sen ánimo de lucro.

c) Empresas legalmente constituídas e autónomos.

As empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía e que o obxecto destes contratos de servizos sexa a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía. Os centros de consumo en que se actúe deben estar situados en Galicia e corresponder a empresas incluídas no ámbito de actuación das presentes bases.

A intensidade máxima da axuda, segundo tipo de beneficiario, será a seguinte:

Entidades locais 80 %

Entidades xurídicas sen ánimo de lucro (que no realicen actividade económica) 80 %

Empresas, as súas agrupacións e asociacións, así como entidades sen ánimo de lucro que realicen actividade económica. No caso de pequenas empresas, a axuda incrementarase en 20 puntos porcentuais e, no caso de medianas empresas, en 10 puntos porcentuais: 25 %

Prazo:

O prazo de presentación das solicitudes de axuda comezará o 21 de setembro ás 9.00 horas e finalizará o 1 de decembro de 2020


Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA