GOBERNO DE ESPAÑA

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia

23/09/2020

Artigo 4. Igualdade de trato e de oportunidades e non discriminación (parcial).

1. As persoas que desenvolven traballo a distancia terán os mesmos dereitos que ostentasen se prestasen servizos no centro de traballo da empresa, salvo aqueles que sexan inherentes á realización da prestación laboral no mesmo de maneira presencial, e non poderán sufrir prexuízo en ningunha das súas condicións laborais, incluíndo retribución, estabilidade no emprego, tempo de traballo, formación e promoción profesional. Sen prexuízo do previsto no parágrafo anterior, as persoas que desenvolven total ou parcialmente traballo a distancia terán dereito a percibir, como mínimo, a retribución total establecida conforme ao seu grupo profesional, nivel, posto e funcións, así como os complementos establecidos para as persoas traballadoras que só prestan servizos de forma presencial, particularmente aqueles vinculados ás condicións persoais, os resultados da empresa ou as características do posto de traballo.

2. As persoas que desenvolven traballo a distancia non poderán sufrir prexuízo algún nin modificación nas condicións pactadas, en particular en materia de tempo de traballo ou de retribución, polas dificultades, técnicas ou outras non imputables á persoa traballadora, que eventualmente puidesen producirse, sobre todo en caso de teletraballo.

Artigo 5. Voluntariedade do traballo a distancia e acordo de traballo a distancia.

  1. O traballo a distancia será voluntario para a persoa traballadora e para a empregadora e requirirá a firma do acordo de traballo a distancia regulado neste real decreto-lei, que poderá formar parte do contrato inicial ou realizarse nun momento posterior, sen que poida ser imposto en aplicación do artigo 41 do Estatuto dos Traballadores, todo iso sen prexuízo do dereito ao traballo a distancia que poida recoñecer a lexislación ou a negociación colectiva.
  2. A negativa da persoa traballadora a traballar a distancia, o exercicio da reversibilidade ao traballo presencial e as dificultades para o desenvolvemento adecuado da actividade laboral a distancia que estean exclusivamente relacionadas co cambio dunha prestación presencial a outra que inclúa traballo a distancia, non serán causas xustificativas da extinción da relación laboral nin da modificación substancial das condicións de traballo.
  3. A decisión de traballar a distancia desde unha modalidade de traballo presencial será reversible para a empresa e a persoa traballadora. O exercicio desta reversibilidade poderá exercerse nos termos establecidos na negociación colectiva ou, na súa falta, nos fixados no acordo de traballo a distancia ao que se refire o artigo 7
Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
GOBERNO DE ESPAÑA