Ministerio de Igualdad

Orde IGD/980/2020, do 16 de outubro, pola que se convoca a concesión da distintivo Igualdade na Empresa correspondente ao ano 2020, e establécense as súas bases reguladoras.

22/10/2020

Esta orde ten por obxecto convocar o procedemento para a concesión da distintivo
«Igualdade na Empresa», correspondente ao ano 2020 .

BOE Nº 278  DO 21/10/2020

Establecer as bases reguladoras da presente convocatoria, a fin de recoñecer e estimular o labor das empresas e entidades comprometidas coa igualdade, que destaquen pola aplicación de políticas de igualdade entre mulleres e homes nas condicións de traballo, nos modelos de organización e noutros ámbitos, como os servizos, produtos e publicidade da empresa.

 

O prazo de presentación de candidaturas será dun mes contado a partir do día seguinte
ao da publicación da presente orde no «Boletín Oficial do Estado».

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
Ministerio Igualdade mercasos comercio emprendedoras autónomas