Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía ,Empresa e Innovación

EXTRACTO de la Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se acuerda publicar las bases reguladoras de los premios de Artesanía de Galicia y su convocatoria para el año 2020 (

26/10/2020


Publícase o extracto da convocatoria  ( DOG Nº 215 do 26/10/2020 ) cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.go.es/bdnstrans/index).

 

 

 Beneficiarios :
Persoas e talleres artesáns con recoñecida traxectoria profesional e que están ou estiveron inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, segundo o premio ao que opten.


Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios de Artesanía de Galicia como un recoñecemento á mellora continua no labor dos profesionais do sector artesán galego e contribuír ao seu desenvolvemento económico e promocional.


O prazo de presentación de candidaturas iníciase a partir das 8.00 horas do 16 de novembro de 2020 e as 14.30 horas do 27 de novembro de 2020.

 

   

Estado da convocatoria: En prazo de inscrición

Compartir:
emprendedores autónomos comercio mercados desenvolvemento