IGAPE

Extracto da R. do 15 marzo 2021 aproban bases axudas Plan Foexga 2021-2022 e selección entidades colaboradoras para súa xestión

En prazo de inscrición 26/06/2021

Obxecto

Aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape para o desenvolvemento e execución do Plan de fomento das exportación galegas (Plan Foexga), coa finalidade de incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas, así como para a selección de entidades colaboradoras que participan na súa xestión.

O obxectivo principal do Plan Foexga é conseguir a internacionalización real das pemes galegas e propiciar a comercialización dos seus bens e servizos nos mercados exteriores. As actuacións que engloban o Plan Foexga están dirixidas a:

a) Aumentar a base de empresas exportadoras.

b) Fomentar e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

c) Conseguir unha maior diversificación, tanto sectorial coma xeográfica das exportacións, incorporando novos mercados e produtos aos procesos de internacionalización das empresas galegas.

d) Difundir a cultura da internacionalización como ferramenta de progreso e competitividade.

IGAPE; Empresas;Desenvolvemento

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Extracto da Orde do 26 abril 2021 establecen bases das axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con máis de 55 anos de idade, pola extinción de contratos de traballo por procederen de empresas en crise ano 2021

En prazo de inscrición 11/05/2021

Obxecto

As presentes bases teñen como obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica de persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen dunha empresa en crise, cumprindo os termos e condicións que se determinan nas presentes bases, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento TR820E).

Así mesmo, xunto con esta orde procédese á convocatoria das citadas axudas para o ano 2021.

DOG;Desenvolvemento

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Extracto da orde do 26 abril 2021 establecen bases Programa de axudas implantar a igualdade laboral, a conciliación e responsabilidade social empresarial (RSE)ano 2021

En prazo de inscrición 11/05/2021

Obxecto

Establecer as bases reguladoras, para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas e incentivos a pemes, incluídas persoas traballadoras autónomas, para implantar sistemas de xestión de RSE (TR357B), a igualdade laboral (TR357C), así como para adoptar medidas de corresponsabilidade e de conciliación da vida familiar, persoal e laboral (TR357D), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

 Réxime de concorrencia competitiva

DOG;Empresas;Autónomos

AXENCIA INSTITUTO ENERXETICO DE GALICIA

Resolución do 4 maio 2021 modifica Resolución do 18 marzo 2021 bases subvencións proxectos mellora enerxía eléctrica para autónomos e pemes (Programa Bono enerxía peme ) ano 2021

En prazo de inscrición 11/05/2021

Obxeto.- Modificar a Resolución do 18 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas (programa Bono enerxía peme), anualidade 2021 (código de procedemento IN417Z).

DOG; Desenvolvemeto Pemes;Autónomos;Comercio;Hostalería;Artístico-Recreativa

Plan de Reactivación Económica do Concello de Santiago

Convocatoria de Axudas do rescate da restauración, hospedaxe e turismo do Concello de Santiago afectado pola crise da COVI-19. Anualidade 2021

En prazo de inscrición 10/05/2021

Con data de 10 de maio de 2021 públícase o extracto do Acordo de 4 de maio de 2021 da Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela polo que se aproban as bases reguladoras da CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O RESCATE DA RESTAURACIÓN, HOSPEDAXE E TURISMO DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA AFECTADO POLA CRISE DA COVID-19. ANUALIDADE 2021 que o o Concello de Santiago executa no marco do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e a Deputación da Coruña para o desenvolvemento do proxecto “Eixos 2 e 4 do Plan de reactivación económica do Concello de Santiago” no marco do Plan de Emprego Local

Pode consultar a publicación deste extracto aquí

COVID-19 RESTAURACIÓN hostelería turismo emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados Deputación da Coruña

Extracto da resolución do 23 abril 2021 da publicidade acordo aproban bases de préstamos directos para financiamento empresarial de Galicia procede á súa convocatoria

En prazo de inscrición 06/05/2021

Obxecto

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto a posta en marcha das seguintes liñas de préstamos: préstamos para investimentos estratéxicos, préstamos para financiar investimentos en infraestruturas de uso compartido e desenvolvemento de proxectos en Galicia por parte de centros tecnolóxicos e asociacións empresariais e préstamos para financiar a operativa da industria auxiliar naval.

DOG; Desenvolvemento

Compartir: