Consellería de Emprego e Igualdade

EXTRACTO da Orde de 26 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladorasdo Programa I microempresas, de mantemento do emprego e a actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19.Programa I

En prazo de inscrición 30/11/2020

 

 Este programa ten por obxecto apoiar o mantemento do emprego e a actividade económica das persoas traballadoras autónomas con persoal contratado por conta allea ao seu cargo, microempresas e, excepcionalmente, as pemes que desenvolven a súa actividade económica nos sectores especialmente paralizados pola COVID-19.

DOG COVID 19 Microempresas desenvolvemento

Consellería de emprego e igualdade

EXTRACTO da orde do 17 novembro de 2020,pola que de establecen as bases reguladoras do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da COVID19

En prazo de inscrición 30/11/2020

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

 A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas, para facer fronte á situación económica motivada pola pandemia da COVID-19 que contribúa ao mantemento da actividade económica e do emprego. O prazo de execución da convocatoria vai desde a data da súa publicación no Diario Oficial de Galicia ata o 31 de decembro de 2020

DOG autónomos emprendedores desenvolvemento

Consellería de Emprego e Igualdade

Extracto da orde do 26 novembro 2020,pola que se establecen bases do programa I microempresas,de mantemento de emprego e a actividade económica das microempresas de Galicia afectadas polo COVID19 e do programa II hostalaría.Programa II

En prazo de inscrición 30/11/2020

Este programa ten por obxecto apoiar as persoas traballadoras autónomas persoa física ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo, as microempresas, pemes calquera que sexa a súa forma xurídica e que pertenzan ao sector da hostalaría e que se vexan afectadas polo peche conforme a normativa ditada polas autoridades sanitarias.

 

DOG COVID 19 Hostelaria desenvolvemento

IGAPE

Extracto da resolución do 13 novembro 2020 pola que se da publicidade do Acordo co Consello de Dirección que modifica as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes

En prazo de inscrición 30/11/2020

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (BDNS) (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

DOG;Pemes desenvolvemento

Extracto da Resolución nº2020/35923 de 12 de novembro da Presidencia da Diputación da Coruña pola que se aproba a convocatoria da IV edición dos Premios do Plan de Emprego Local ( PEL-ERP-PREMIO 2020)

En prazo de inscrición 30/11/2020

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria da IV edición dos Premios do Plan de Emprego Local, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) A finalidade desta convocatoria consiste en premiar as iniciativas e o traballo realizado polas empresas, asociacións empresariais e concellos, fomentando a súa imaxe positiva e realzando o seu papel fundamental como xeradores/as de riqueza e emprego, contribuíndo á súa sustentabilidade e fomentando a cultura emprendedora na provincia.

BOP pemes autónomos emprendedores desenvolvemento

CLUSAGA

Infoday: II convocatoria S3FOOD

En prazo de inscrición 30/11/2020

A Agrupación industrial Alimentaria de Galicia ( Clusaga) organiza o mércores 16 de decembro, de 10 a 11 horas, unha xornada en liña para dar a presentar as oportunidades de financiamento que ofrece a segunda convocatoria de axudas do proxecto europeo S3 FOOD.

clusaga industria Desenvovemento

Compartir: