XUNTA DE GALICIA

Axudas para a contratación de persoas traballadoras remudistas

En prazo de inscrición 17/06/2020

Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as empresas que teñan a condición de peme, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, que realicen contratos de remuda para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nesta orde.

XUNTA

IGAPE

Modelo de solicitude para a declaración dun proxecto empresarial como iniciativa empresarial prioritaria

En prazo de inscrición 17/06/2020

A resolución ten por obxecto aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento administrativo IG300D), para a súa tramitación por medios electrónicos, para a declaración dun proxecto empresarial como iniciativa empresarial prioritaria das previstas no título IV da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia.

IGAPE

Plan Marco de Reactivación do Turismo do Concello de Santiago

Convocatoria de Axudas para a mellora e innovación da restauración e hospedaxe compostelá do Plan de Reactivación do Sector Turístico COVID-19 Anticipado de gasto. Anualidade 2020

En prazo de inscrición 15/06/2020

Esta liña extraordinaria de axudas que conta cun orzamento inicial de 100.000,00€ ampliables por outros 300.00,00€; ten como meta contribuír á garantir a consecución dos obxectivos e a execución das medidas contempladas tanto no programa “Compostela Móvese 2020 COVID-19” como no “Plan de acción para a recuperación do Turismo na cidade ante a situación provocada polo COVID-19” formulados en función das especiais circunstancias socias e económicas derivadas da crise do COVID19.

Pode consultarse esta convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións aquí e a publicación no BOP Coruña do extracto das bases da Convocatoria que determina o inicio do prazo de presentación de solicitudes aquí.

O prazo de solicitudes iníciase o día 16 de xuño e remata o día 14 de xullo.

COVID-19 RESTAURACIÓN hostelería turismo emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

XUNTA DE GALICIA

Axudas á comisión de apertura dos préstamos de adianto das axudas da PAC no ano 2020

En prazo de inscrición 12/06/2020

A contía da axuda será do 1 % do importe do préstamo concertado entre a persoa solicitante da PAC e as entidades financeiras para o adianto de ata o 90 % dos importes da PAC (axudas directas e Feader SIXC). Esta contía calcularase tomando como referencia o importe pagado a cada persoa solicitante na campaña anterior.

XUNTA

XUNTA DE GALICIA

Axudas á instalación de anteparos en vehículos de taxi e alugamento con condutor

En prazo de inscrición 12/06/2020

Poderán ser beneficiarias das axudas, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, as persoas titulares de autorizacións de transporte habilitantes para o exercicio das actividades de transporte público interurbano en vehículos de turismo, documentadas en autorizacións da serie VT-N, ou de autorizacións administrativas habilitantes para o exercicio da actividade de alugamento de vehículos con condutor, documentadas en autorizacións da serie VTC, en ambos os casos domiciliadas en Galicia e expedidas polos servizos de mobilidade competentes.

XUNTA

Compartir: