XUNTA DE GALICIA

Axudas para a contratación de persoas traballadoras remudistas

En prazo de inscrición 17/06/2020

Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as empresas que teñan a condición de peme, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, que realicen contratos de remuda para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nesta orde.

XUNTA

IGAPE

Modelo de solicitude para a declaración dun proxecto empresarial como iniciativa empresarial prioritaria

En prazo de inscrición 17/06/2020

A resolución ten por obxecto aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento administrativo IG300D), para a súa tramitación por medios electrónicos, para a declaración dun proxecto empresarial como iniciativa empresarial prioritaria das previstas no título IV da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia.

IGAPE

XUNTA DE GALICIA

Modificación das condicións de execución axudas fomento da prevención de riscos laborais

En prazo de inscrición 10/06/2020

A vista da situación excepcional creada pola epidemia de COVID-19, faise necesario establecer unha modificación da forma ou metodoloxía de execución das accións respectando o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos para todas aquelas solicitudes que se presentaron en prazo e que, unha vez instruídas, serán valoradas pola comisión de valoración.

Cómpre, polo tanto, posibilitar a realización das actividades formativas e xornadas obxecto da axuda a través da modalidade de contornas virtuais e presenciais, sempre que se respecten os requisitos exixidos normativamente e se garantan as actividades de seguimento e control necesarias.

XUNTA

XUNTA DE GALICIA

Modificación das ordes de incentivos á contratación e formación para o ano 2020

En prazo de inscrición 09/06/2020

Establecese a posibilidade da impartición do bono de formación na modalidade de teleformación para as accións formativas financiadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, para paliar os efectos do impacto económico e social derivado da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

XUNTA

Compartir: