Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes

En prazo de inscrición 04/06/2020

Persoas beneficiarias.

As persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:

  1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.
  2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

GAIN

Modificación ordes de innovación

En prazo de inscrición 02/06/2020

Como consecuencia da declaración do estado de alarma a execución dalgúns proxectos foi suspendida ou ben continúa, pero a un ritmo moito menos intenso, debido ás dificultades de subministro, a expedientes de regulación de emprego temporais que afectan ao persoal investigador, á paralizacións ou demoras nas subcontratacións necesarias ou outras circunstancias derivadas do contexto actual.

GAIN

IGAPE

Programa Reacciona

En prazo de inscrición 02/06/2020

Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), incluíndo os autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial. En calquera caso, deberán ter radicado algún centro de traballo en Galicia e cumprir a definición de peme establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014), polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (Regulamento xeral de exención por categorías).

IGAPE

IGAPE

Asesoramento inmediato a autónomos e pemes para reactivar a súa actividade

En prazo de inscrición 01/06/2020

O novo programa ten activados o teléfono gratuíto de información 900 815 151 e o correo igaperesponde@igape.es. Para fortalecer e reorganizar os servizos de acompañamento aos colectivos empresariais máis vulnerables ante a situación xerada pola covid-19, refórzase cunha nova convocatoria do ReAcciona.

IGAPE

Compartir: