Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

Bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entes de xestión,asociacións,mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade,competitividade e actividades turísticas da provincia

En prazo de inscrición 29/12/2020

O obxecto desta convocatoria é establecer as normas para a solicitude, a concesión, a xustificación e o pagamento das subvencións deste programa, en réxime competitivo, que conceda a Deputación da Coruña, ao amparo do establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS) e o seu regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo.

Array

Compartir: