XUNTA DE GALICIA

Axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES II)

En prazo de inscrición 10/09/2020

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

Actuacións 1 e 2

Persoas físicas que desenvolvan actividades económicas.

Persoas físicas.

Comunidades de propietarios.

Persoas xurídicas e outras entidades con ou sen personalidade xurídica, cuxo NIF comece polas letras A, B, C, D,E, F, G, J, R ou W.

Entidades locais e sector público institucional de calquera Administración pública.

Actuacións 3 e 4

Persoas físicas que desenvolvan actividades económicas.

Persoas xurídicas e outras entidades con ou sen personalidade xurídica, cuxo NIF comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, R ou W.

Entidades locais e sector público institucional de calquera Administración pública.

XUNTA

XUNTA DE GALICIA

Axudas ao fomento das artes escénicas e musicais nos concellos

En prazo de inscrición 08/07/2020

Entidades beneficiarias:

Poderán ser beneficiarios destas axudas todos os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que realicen unha programación cultural que contribúa á promoción de espectáculos de artes escénicas e musicais producidos por empresas con sede, domicilio social ou establecemento permanente na Comunidade Autónoma de Galicia.

XUNTA

XUNTA DE GALICIA

Axudas ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego

En prazo de inscrición 01/07/2020

Dado o impacto que teñen os expedientes de regulación de emprego sobre o mercado laboral, a través do citado acordo, a Xunta de Galicia e os interlocutores sociais integrantes do diálogo social acordaron un programa que se desenvolverá tendo en conta distintas liñas de actuación, entre elas o apoio ás empresas e ao seu persoal naqueles períodos en que a actividade da empresa se reduza. Acordaron aprobar unhas bases reguladoras destas axudas, cun orzamento por parte da Xunta de Galicia de 6 millóns de euros distribuídos nos anos 2020 e 2021.

XUNTA

XUNTA DE GALICIA

Modificación das condicións de execución axudas fomento da prevención de riscos laborais

En prazo de inscrición 10/06/2020

A vista da situación excepcional creada pola epidemia de COVID-19, faise necesario establecer unha modificación da forma ou metodoloxía de execución das accións respectando o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos para todas aquelas solicitudes que se presentaron en prazo e que, unha vez instruídas, serán valoradas pola comisión de valoración.

Cómpre, polo tanto, posibilitar a realización das actividades formativas e xornadas obxecto da axuda a través da modalidade de contornas virtuais e presenciais, sempre que se respecten os requisitos exixidos normativamente e se garantan as actividades de seguimento e control necesarias.

XUNTA

XUNTA DE GALICIA

Modificación das ordes de incentivos á contratación e formación para o ano 2020

En prazo de inscrición 09/06/2020

Establecese a posibilidade da impartición do bono de formación na modalidade de teleformación para as accións formativas financiadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, para paliar os efectos do impacto económico e social derivado da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

XUNTA

Compartir: