XUNTA DE GALICIA

Axudas ao fomento das artes escénicas e musicais nos concellos

En prazo de inscrición 08/07/2020

Entidades beneficiarias:

Poderán ser beneficiarios destas axudas todos os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que realicen unha programación cultural que contribúa á promoción de espectáculos de artes escénicas e musicais producidos por empresas con sede, domicilio social ou establecemento permanente na Comunidade Autónoma de Galicia.

XUNTA

XUNTA DE GALICIA

Axudas ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego

En prazo de inscrición 01/07/2020

Dado o impacto que teñen os expedientes de regulación de emprego sobre o mercado laboral, a través do citado acordo, a Xunta de Galicia e os interlocutores sociais integrantes do diálogo social acordaron un programa que se desenvolverá tendo en conta distintas liñas de actuación, entre elas o apoio ás empresas e ao seu persoal naqueles períodos en que a actividade da empresa se reduza. Acordaron aprobar unhas bases reguladoras destas axudas, cun orzamento por parte da Xunta de Galicia de 6 millóns de euros distribuídos nos anos 2020 e 2021.

XUNTA

XUNTA DE GALICIA

Axudas para a contratación de persoas traballadoras remudistas

En prazo de inscrición 17/06/2020

Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as empresas que teñan a condición de peme, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, que realicen contratos de remuda para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nesta orde.

XUNTA

XUNTA DE GALICIA

Axudas á comisión de apertura dos préstamos de adianto das axudas da PAC no ano 2020

En prazo de inscrición 12/06/2020

A contía da axuda será do 1 % do importe do préstamo concertado entre a persoa solicitante da PAC e as entidades financeiras para o adianto de ata o 90 % dos importes da PAC (axudas directas e Feader SIXC). Esta contía calcularase tomando como referencia o importe pagado a cada persoa solicitante na campaña anterior.

XUNTA

XUNTA DE GALICIA

Modificación das condicións de execución axudas fomento da prevención de riscos laborais

En prazo de inscrición 10/06/2020

A vista da situación excepcional creada pola epidemia de COVID-19, faise necesario establecer unha modificación da forma ou metodoloxía de execución das accións respectando o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos para todas aquelas solicitudes que se presentaron en prazo e que, unha vez instruídas, serán valoradas pola comisión de valoración.

Cómpre, polo tanto, posibilitar a realización das actividades formativas e xornadas obxecto da axuda a través da modalidade de contornas virtuais e presenciais, sempre que se respecten os requisitos exixidos normativamente e se garantan as actividades de seguimento e control necesarias.

XUNTA

XUNTA DE GALICIA

Modificación das ordes de incentivos á contratación e formación para o ano 2020

En prazo de inscrición 09/06/2020

Establecese a posibilidade da impartición do bono de formación na modalidade de teleformación para as accións formativas financiadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, para paliar os efectos do impacto económico e social derivado da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

XUNTA

Compartir: