INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA

EXTRACTO bases reguladoras das axudas para instalación,reforma e adaptación das terrazas dos establecementos hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado consumo domiciliario

En prazo de inscrición 03/12/2020

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto subvencionar as seguintes actividades:

1. Instalación, reforma e adecuación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración, sitas en espazos públicos ou privados, na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Adquisición de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio.

 

DOG industria comercio mercados emprendedores autónomos desenvolvemento

Ministerio de Hacienda

Orden HAC/1089/2020,de 27 de noviembre por la se modifica la orden HFP/417/2017 de 12 mayo por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del IVA através de la sede electr&

En prazo de inscrición 30/11/2020

Esta orde ten por obxecto modificar a Orde HFP/417/2017, do 12 de maio, pola que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven a llevanza dos Libros rexistro do Imposto sobre o Valor Engadido a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria establecida no artigo 62.6 do Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido, aprobado polo Real Decreto 1624/1992, do 29 de decembro, e modifícase outra normativa tributaria, para adaptar o contido e deseños dos Libros rexistro levados a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria aos cambios normativos e tamén para adecualo ás necesidades asistenciais que se puxeron ao dispor do suxeito pasivo recentemente

BOE industria comercio mercados desenvolvemento

Ministerio de Industria,Comercio y Turismo

Orden ICT/1093/2020 de 17 noviembre,por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la aplicación de la ciberseguridad en PEMES

En prazo de inscrición 30/11/2020

O obxecto desta norma, que dá cumprimento ao establecido no artigo 17 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, é establecer, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, as bases e condicións de concesión de axudas en especie dirixidas ás pequenas e medianas empresas (PEME) coa finalidade de mellorar os seus niveis de ciberseguridad, no marco do «Programa Activa Ciberseguridad».

BOE pemes comercio mercados

Jefatura del Estado

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

En prazo de inscrición 30/11/2020

Con esta Real Decreto-lei prorróganse algunhas das medidas adoptadas pola
Lei 3/2020, do 18 de setembro, que se considera necesario conservar co seguinte
obxectivo: Manter a continuidade económica das empresas, profesionais e autónomos
que sofren dificultades económicas derivadas da excepcional situación ocasionada pola
pandemia ou que, con anterioridade á crise do COVID-19, viñan cumprindo
regularmente as súas obrigacións económicas, así como as derivadas dun convenio, dun
acordo extraxudicial de pagos ou dun acordo de refinanciamento. Desta maneira, por unha banda,
amplíase a 14 de marzo de 2021 a suspensión do deber de solicitar a declaración
do concurso de acredores, así como a obrigación do xuíz de admitir a trámite as
solicitudes de concurso necesario presentadas polos acredores.

Tamén, amplíase o alcance temporal das medidas de inadmisión a trámite dunha
declaración de incumprimento de acordo de refinanciamento, de convenio ou de acordo
extraxudicial de pagos, sempre condicionadas á renegociación dun novo acordo ou
convenio. Este réxime, que se atopaba vixente para as solicitudes de incumprimento
presentadas ata 31 de outubro, segue aplicándose nos seus mesmos termos. O que
establece esta Real Decreto-lei é a posibilidade de aplicalo ás solicitudes de declaración
de incumprimento que se presenten entre o 31 de outubro de 2020 e o 31 de xaneiro de 2021.

BOE COVID19 industria mercados comercio autónomos emprendedores

Compartir: