Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía ,Empresa e Innovación

EXTRACTO de la Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se acuerda publicar las bases reguladoras de los premios de Artesanía de Galicia y su convocatoria para el año 2020 (

En prazo de inscrición 26/10/2020


Publícase o extracto da convocatoria  ( DOG Nº 215 do 26/10/2020 ) cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.go.es/bdnstrans/index).

 

 

emprendedores autónomos comercio mercados desenvolvemento

Cámara Comercio Santiago

ESTRATEXIA OMMICHANNEL

En prazo de inscrición 16/10/2020

Hoxe en día mellorar a experiencia do noso cliente é fundamental se queremos diferenciarnos e ser competitivos, de ahí a importancia do modelo de comunicación omnicanle, a través da cal o cliente pode ter conctacto constante coa empresa a través de múltiples canles ao mesmo tempo: ubicación física, páxinas web, redes sociais, chat en vivo, aplicación móviles, comunicación telefónica, etc

Cámara Comercio mercados comercio autónomos desenvolvemeto

Compartir: