Plan de Reactivación Económica do Concello de Santiago

Convocatorias e as bases reguladoras para o outorgamento de axudas ao comercio, á hostalería e ao sector cultural

En prazo de inscrición 10/12/2020

Esta primeira convocatoria empregarase para financiar o gasto corrente dos negocios e conta cun investimento inicial de 2.500.000 desglosados do seguinte xeito:

- 1.600.000 euros para os negocios do sector hostaleiro
- 600.000 euros para o comercio
- 300.000 euros para o sector cultural

PARA DÚBIDAS E INFORMACIÓN:

Asistencia vía Correo electrónico: axudasdecovidsantiago@gmail.com

 Asistencia telefónica

TELEFONOS DE LUNS A VENRES

673043865

673113945

699819105

TELEFONO SABADO E DOMINGO

619084819

COVID-19 emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados Economía Social

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA

EXTRACTO bases reguladoras das axudas para instalación,reforma e adaptación das terrazas dos establecementos hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado consumo domiciliario

En prazo de inscrición 03/12/2020

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto subvencionar as seguintes actividades:

1. Instalación, reforma e adecuación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración, sitas en espazos públicos ou privados, na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Adquisición de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio.

 

DOG industria comercio mercados emprendedores autónomos desenvolvemento

Ministerio de Hacienda

Orden HAC/1089/2020,de 27 de noviembre por la se modifica la orden HFP/417/2017 de 12 mayo por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del IVA através de la sede electr&

En prazo de inscrición 30/11/2020

Esta orde ten por obxecto modificar a Orde HFP/417/2017, do 12 de maio, pola que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven a llevanza dos Libros rexistro do Imposto sobre o Valor Engadido a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria establecida no artigo 62.6 do Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido, aprobado polo Real Decreto 1624/1992, do 29 de decembro, e modifícase outra normativa tributaria, para adaptar o contido e deseños dos Libros rexistro levados a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria aos cambios normativos e tamén para adecualo ás necesidades asistenciais que se puxeron ao dispor do suxeito pasivo recentemente

BOE industria comercio mercados desenvolvemento

Compartir: