CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Extracto da O. do 29 decembro 2020 se establecen bases para concesión réxime c. competiva de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para promoción e impulso do coopetivismo e da e.social para 2021 e 2022

En prazo de inscrición 21/01/2021

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

 Obxecto e finalidade:

Realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social.

 

     DOG Nº 13 do 21/01/2021

DOG Economía Social cooperativismo

Compartir: