Plan de Reactivación Económica do Concello de Santiago

Convocatorias e as bases reguladoras para o outorgamento de axudas ao comercio, á hostalería e ao sector cultural

Resolto 10/12/2020

Esta primeira convocatoria empregarase para financiar o gasto corrente dos negocios e conta cun investimento inicial de 2.500.000 desglosados do seguinte xeito:

- 1.600.000 euros para os negocios do sector hostaleiro
- 600.000 euros para o comercio
- 300.000 euros para o sector cultural

COVID-19 emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados Economía Social

Plan Marco de Reactivación do Turismo do Concello de Santiago

Convocatoria de Axudas para a mellora e innovación da restauración e hospedaxe compostelá do Plan de Reactivación do Sector Turístico COVID-19 Anticipado de gasto. Anualidade 2020

En prazo de inscrición 15/06/2020

Esta liña extraordinaria de axudas que conta cun orzamento inicial de 100.000,00€ ampliables por outros 300.00,00€; ten como meta contribuír á garantir a consecución dos obxectivos e a execución das medidas contempladas tanto no programa “Compostela Móvese 2020 COVID-19” como no “Plan de acción para a recuperación do Turismo na cidade ante a situación provocada polo COVID-19” formulados en función das especiais circunstancias socias e económicas derivadas da crise do COVID19.

Pode consultarse esta convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións aquí e a publicación no BOP Coruña do extracto das bases da Convocatoria que determina o inicio do prazo de presentación de solicitudes aquí.

O prazo de solicitudes iníciase o día 16 de xuño e remata o día 14 de xullo.

COVID-19 RESTAURACIÓN hostelería turismo emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

Convocatoria de Axudas a Empresas para a Reactivación Económica Compostela Móvese 2020 COVID19

En prazo de inscrición 19/05/2020

O obxecto destas bases é regular a concesión de axudas para a reactivación económica das microempresas de Santiago de Compostela trala situación provocada pola crise do COVID-19 correspondentes á anualidad 2020.

Os obxectivos específicos desta convocatoria de axudas son:

  • minimizar o impacto da crise económica derivada da COVID-19
  • achegar recursos para atender as necesidades de liquidez das microempresas.
  • facilitar a súa recuperación económica
  • contribuír ao mantemento da actividade económica e á protección do emprego

Gastos subvencionables

Consideraranse subvencionables os gastos que seguen:

  • Xuros dos préstamos (De entidades de crédito, entidades financeiras de crédito, entidades de diñeiro electrónico, ou entidades de pagos rexistradas e supervisadas polo Banco de España) concertados con posterioridade ao 14 de marzo de 2020 e efectivamente pagados desde o 14 de marzo de 2020 ata o 2 de novembro de 2020.
  • Liquidacións das pólizas de crédito devindicadas e efectivamente pagadas entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 2 de novembro de 2020.

Debido a un erro na elaboración do extracto das bases da convocatoria para a súa publicación no BOP Coruña, no extracto publicado no BOP Coruña de 15 de maio de 2020 cando se refire ás empresas ás que vai dirixida a convocatoria de axudas aparece MICROPEMES DE MENOS DE SEIS TRABALLADORES/AS  cando debería decir "MICROPEMES DE MENOS DE ONCE TRABALLADORES/AS.

Publicouse con data 19 de maio de 2020 no BOP Coruña a correspondente corrección deste erro,deixándo sen efecto anterior o prazo de presentación de solicitudes que abre polo tanto o 20 de maio e exténdese ata o 17 de xuño de 2020.

Ás bases completas da convocatoria que poden descargarse nesta web tanto en galego como en castelán e que poden ademáis consultarse na web da Base de Datos Nacional de Subvencións no seguinte enlace, sendo o código identificar deste PROGRAMA DE AXUDAS A REACTIVACION ECONÓMICA COMPOSTELA MOVESE 2020 COVID19 o 505698:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/505698

 

COVID-19 emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

Axudas para a mellora e innovación da empresa local 2020. Coidar para Mellorar, Mellorar para Coidar

En prazo de inscrición 08/05/2020

A convocatoria 2020 deste programa de axuda á innovación no comercio local amplía os fondos dispoñibles e as liñas de subvención co fin de promover cambios positivos que permitan afrontar os desafíos do futuro e contribuír á reactivación económica.

COVID-19 comercio emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Plan Marco de Reactivación Económica Concello de Santiago

Plan ACTIVA EN SEGURO para autónomos, profesionais liberais e microempresas do sector servizos e da industria.

En prazo de inscrición 04/05/2020

A crise socioeconómica orixinada pola crise sanitaria do COVID19 ten orixinado unha especial situación de indefensión naquelas empresas que ou ben se viron obrigadas a cesar a su actividade durante o periodo de confinamento ou ben tiveron que cambiar a operativa da mesma reducíndose o nivel de actividade e facturación das empresas como é o caso de moitos autónomos e microempresas do sector servizos e da industria.

Dende o Servizo de Apoio á Empresa do Concello de Santiago estase dende o inicio da crise informando sobre os cambios lexislativos e os programas públicos de axudas dispoñibles, así como sobre o Plan de transición cara unha nova normalidade.

Dada a extensión no tempo das medidas de confinamento e as distintas fases establecidas no Plan de transición cara unha nova normalidade considérase preciso no marco do programa “Compostela Móvese 2022 COVID19” aprobado en Xunta de Goberno Local de 20 de abril de 2020 reforzar o traballo que se está realizando neste servizo con este plan "Activa en Seguro para autónomos, profesionais liberais e microempresas do sector servizos e da industria" Compostela Movese 2020 COVID19 que axude a este colectivo a encarar as vindeiras semanas ao tempo que se deseñan accións a medio e longo prazo para a súa iniciativa empresarial.

COVID-19 emprendedores empresas desenvolvemento autónomos mercados

Compartir: