SUBVENCIONS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO DAS PERSOAS EMIGRANTES RETORNADAS

Vicepresidencia Primeira, e Consellería de Presidencia, Xustiza, e Turismo

Resolución do 17 de marzo de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma Galega

Promover o autoemprego e a actividade emprendedora  en Galicia das persoas emigrantes galegas retornadas, que se establezan como traballadoras autónomas ou por conta propia,

Documentación requerida

. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

 

a) Documentos xustificativos do nacemento en Galicia da persoa solicitante e ademais, no caso de alegar algunha relación de parentesco coa persoa nacida en Galicia, documentación que acredite o vínculo con esta.

b) Baixa consular, certificado de persoa emigrante retornada, expedido polas delegacións ou subdelegacións do Goberno, ou calquera outra documentación que acredite de xeito fidedigno a residencia no exterior e a data de retorno a España.

c) Alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou alta na mutualidade do colexio profesional que corresponda, na cal se recolla o réxime da Seguridade Social e a data en que tivo lugar a alta.

d) Se é o caso, certificado do colexio profesional de data de alta no dito colexio, con indicación de se presupón ou non exercicio da actividade e certificado da mutualidade do colexio profesional, con indicación dos períodos de alta nela.

e) Alta no imposto de actividades económicas ou no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria (modelo 036 ou 037), no que debe figurar a data da alta, o domicilio fiscal e a localización do establecemento da actividade.

f) Plan de negocio empresarial segundo o modelo do anexo II. Este plan deberá ter informe da súa viabilidade económica e financeira de entidade independente, entre as cales figuran os axentes de emprego e desenvolvemento local e a Unidade de Galicia Emprende do Igape. Neste último caso o informe solicitarase a través da aplicación establecida no enderezo da internet: https://www.tramita.igape.es

g) Cando a actividade se desenvolva a través dunha empresa, a entidade deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de subvención e deberán achegar: g.1) Escritura pública de constitución da entidade ou contrato privado onde conste a porcentaxe de participación das persoas socias, segundo o caso. g.2) Inscrición da entidade no rexistro correspondente, se é o caso. g.3) Anexo IV de comprobación de datos de terceiras persoas interesadas.

Data inicio do prazo de inscrición
Data fin do prazo de Inscrición
Dirixido

Persoas que, residindo fora de España, se establezan en Galicia:

1.- As persoas galegas e nacidas en Galicia.

2.- Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Requisitos

Todas as persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos na data de presentación da solicitude:

 

a) Acreditar a condición de persoa beneficiaria de acordo co disposto no artigo 3.

b) Estar en posesión da nacionalidade española antes do retorno a España. c) Ter residido no estranxeiro e que a data do retorno a España sexa a partir do 1 de xaneiro de 2020, incluído.

d) Estar de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade do colexio profesional, en todo caso, con anterioridade á presentación da solicitude.

e) Residir e exercer a súa actividade laboral ou profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Non ter sido beneficiaria desta axuda ao abeiro de anteriores convocatorias.

g) Non incorrer en ningunha das circunstancias e prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria de subvencións enumeradas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

Quedan excluídos os autónomos colaboradores.