POLO DE ACELERACION DO SECTOR DOS VIDEOXOGOS

Axencia Galega das Industrias Culturais

Resolución do 5 de abril de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a selección de empresas e proxectos, en réxime de concorrencia competitiva, que participarán no programa do Polo de Aceleración do sector dos Videoxogos.

POLO DE ACELERACION DO SECTOR DOS VIDEOXOGOS

Axencia Galega das Industrias Culturais

Documentación requerida

Deberá achegarse xunto coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación complementaria:

– Documentación administrativa:

1.1. Certificado do acordo social da solicitude da axuda ou da autorización da persoa que a asine e nome da entidade, se a persoa solicitante é persoa xurídica.

1.2. Estatutos rexistrados e escrituras de constitución inscritos no rexistro mercantil ou o que corresponda, se a persoa solicitante é persoa xurídica.

1.3. Documentación que acredite suficientemente a representación de quen asina a solicitude.

1.4. Copia da documentación acreditativa de que cada proxecto é obra orixinal e de posuír os dereitos suficientes do guión, obra literaria ou calquera outro medio que requira a obtención de dereitos ou opción de compra sobre eles.

1.5. As declaracións responsables recollidas no anexo I

1.6. Dossier relativo á empresa en que se indique o seu interese por participar nesta convocatoria (anexo II), que deberá conter:

Descrición das intencións da empresa en canto á escolla dos proxectos, liña de traballo xeral, definición da estratexia e previsións de negocio e outros aspectos que se terán en conta nos criterios de valoración que se recollen no artigo 16 das presentes bases.

Historial creativo e profesional da empresa facendo fincapé na liña de traballo que se está seguindo.

Historial profesional do equipamento que participan na empresa.

1.7. Un dossier do proxecto que se presenta para esta convocatoria (anexo II), que deberá conter:

Datos identificativos do proxecto que conteña unha memoria descritiva do proxecto de videoxogo ou contido dixital interactivo e unha demo.

Estratexia de desenvolvemento, cronograma de realización dos traballos.

1.8. Calquera outra documentación que a persoa solicitante xulgue conveniente para a mellor defensa do proxecto.

 

 

Data inicio do prazo de inscrición
Data fin do prazo de Inscrición
Dirixido

O programa está dirixido a proxectos emprendedores polo que as beneficiarias deberán ser novas empresas, físicas ou xurídicas, con menos de 10 meses de existencia, desde o seu inicio de actividade en calquera dos ámbitos da cadea de valor da industria dos videoxogos e contidos interactivos, con sucursal ou oficina permanente na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea e que desenvolvan a súa actividade habitual en Galicia.

Requisitos

a) Estar dentro da definición de peme segundo o anexo I do Regulamento núm. 651/2014 da Comisión.

b) Que realicen o seu traballo maioritariamente na Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Que estean dadas de alta nas epígrafes 763, 355.2, 845 ou 899 do IAE.

 d) Que estean ao día nas súas obrigas coa Facenda pública estatal, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social. Tamén deberán cumprir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, para ser beneficiario da axuda, e cumprir as obrigas do artigo 11 da citada Lei de subvencións.

e) Que cumpran a normativa de axudas de minimis segundo o previsto no Regulamento (UE) núm. 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352, do 24 de decembro de 2013).